(ryby)
produkcja ryb
produkcja ryb

"Produkcja ryb w małych zbiornikach "

- Janusz Guziur, Małgorzata Woźniak


   Do zapoznania się z tą publikacją z pewnością nie trzeba zachęcać tych Czytelników, którzy znają jej poprzedniczkę zatytułowaną "Chów ryb w małych stawach". Ogromna popularność tej książki skłoniła autorów do napisania na jej bazie pozycji skierowanej również do początkujących hodowców ryb, którzy chcieliby przystosować i profesjonalnie zagospodarować do celów hodowlanych różne typy zbiorników oraz połączyć chów ryb z innymi rodzajami działalności, przynoszącymi gospodarstwu dodatkowe dochody, np. łowiska wędkarskie, małe wędzarnie czy podstawowe przetwórstwo ryb.


Format:
15 x 21 cm, stron: 322, oprawa: miękka, wkładki ze zdjęciami, diagramy i tabele, Warszawa 2006.NAKŁAD WYCZERPANY
sposoby zamówienia
   W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie rolników i innych użytkowników wód tzw. przyzagrodowym chowem ryb w małych stawach karpiowych oraz w płytkich stawo-podobnych zbiornikach wodnych. Zagospodarowanie rybackie małych zbiorników wodnych, w tym głównie stawów, poza chowem ryb ma szereg nieprzeliczalnych walorów poza rybackich o charakterze: ekologiczno-środowiskowym, użytkowym oraz estetyczno-krajobrazowym. Do najważniejszych należą: wykorzystanie rolniczych nieużytków, małą retencję wodną, lokalne nawodnienia rolnicze i ogrodowe, chów ptactwa wodnego, utylizację ścieków gospodarskich, sporty wodne, rekreację, a zwłaszcza wędkarstwo.
Nie bez znaczenia są dla rolnika wzajemne opłacalne korzyści rolniczo-rybackie, możliwe do wykorzystania w każdym gospodarstwie rolnym czy farmie hodowlanej. Chów ryb poza produkcją na potrzeby własne, pozwala nie tylko na dostarczenie na lokalny rynek dodatkowych ilości poszukiwanych gatunków ryb i ich cennego białka, ale stwarza jednocześnie uboczne źródło dochodu dla użytkownika.
Przyzagrodowy chów ryb poza regionami o starych i bogatych tradycjach hodowli (Śląsk, okolice Krakowa) rozwija się dynamicznie także w innych regionach Polski, głównie na Pomorzu Zachodnim w Małopolsce i Wielkopolsce oraz na Pojezierzu Mazurskim i Suwalskim. Przykładowo, na terenie byłego woj. olsztyńskiego w latach 80. i 90. wybudowano lub zagospodarowano ponad 1,2 tyś. obiektów wodnych o areale 862 ha, z czego przeważającą część stanowiły małe obiekty stawowe (do 1 ha), w tym kilkanaście o areale od 10-56 ha do maksymalnie 220 ha (Gołdap - Jabłońskie).
Jak wynika z opinii zebranych na szkoleniach i kursach rybackich, nie wszystkie nowe inwestycje rybackie spełniają oczekiwania farmerów i hodowców stawowych. Przyczyną tego jest głównie wadliwy wybór terenu pod budowę stawu oraz niewłaściwe bądź “oszczędnościowe” wykonanie robót wodno-melioracyjnych. Wszystkie te mankamenty, poza ograniczonymi środkami finansowymi (kredytami), wynikają głównie z braku przygotowania oraz doświadczenia rybackiego.
Przyzagrodowy chów ryb nie jest zajęciem zbyt skomplikowanym, aczkolwiek wymaga pewnego zasobu wiedzy podstawowej o warunkach życia ryb i ich potrzebach oraz procesach zachodzących w środowisku wodnym konieczna jest także znajomość podstawowych technologii chowu tych zwierząt ma wypełnić niniejszy poradnik o zagospodarowaniu rybackim małych zbiorników, a zwłaszcza chowie ryb w stawach. Jest on
przeznaczony głównie dla początkujących użytkowników i hodowców ryb, jak też tych, którzy dopiero przystępują do budowy takich zbiorników.
Ze względu na takie przeznaczenie podręcznika, autorzy zmuszeni byli do znacznego uproszczenia wielu trudnych i dyskusyjnych zagadnień. Dzięki temu możliwe było podanie Czytelnikowi prostych, realnych w warunkach Polski oraz konkretnych "recept hodowlano-rybackich".SPIS TREŚCI (rozdziały główne)

Rybactwo w Polsce
Środowisko wodne
Charakterystyka zbiorników wodnych
Biologia ryb
Budownictwo wodno-rybackie
Narzędzia i sprzęt rybacki
Metody produkcji
Planowanie obsad stawów karpiowych
Technologia chowu (produkcji) karpia
Chów karpia w obsadach wielogatunkowych
Żywienie ryb
Podnoszenie wydajności stawów
Chów kaczek na stawach
Odłów ryb
Magazynowanie ryb
Zimowanie ryb
Księgi stawowe i zapisy gospodarcze
Korzyści z integracji rolnictwa i rybactwa
Transport ryb
Szkodniki rybackie
Profilaktyka i zdrowie ryb
Koszty i opłacalność produkcji rybackiej
Zabezpieczenie surowca rybnego
Elementy domowego przetwórstwa ryb
Spożycie ryb w Polsce
Roczny harmonogram prac i czynności na stawach
Strona głównaWydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, mobil 608 527 988. Sekretarz redakcji: Janusz Wach, mobil 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.